admin / 27.05.2019

19 02 ПБУ

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 Об’єднання підприємств

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об’єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об’єднання підприємств та/або видів їх діяльності. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (далі — підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 }

3. Це Положення (стандарт) не застосовується до обліку часток у спільних підприємствах та до операцій щодо об’єднання підприємств та/або видів їх діяльності, які:

3.1. Поєднуються для створення спільного підприємства.

3.2. Перебувають під спільним контролем.

3.3. Поєднуються шляхом злиття.

{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: { Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 }

Гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

Дата придбання — дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.

Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Дата угоди — дата досягнення домовленості між учасниками про об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності. { Абзац п’ятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

Ідентифіковані активи та зобов’язання — придбані активи та зобов’язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

Контроль — вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності. { Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

Материнське (холдингове) підприємство — підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи — всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

( Абзац десятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

Дата обміну — дата придбання, якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо таке об’єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, коли об’єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському обліку. { Абзац одинадцятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

Об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності — поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов’язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об’єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності. { Абзац дванадцятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

{ Абзац тринадцятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Частка меншості — частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи — активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань.

Облік придбання

5. Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов’язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання. Гудвіл відображається у вписуваному рядку Балансу 065 «Гудвіл». { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

Порядок обліку та списання гудвілу, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1213 від 19.12.2006 }

{ Пункт 5 в редакції Наказу Мінфіну N 989 від 10.12.2002 }

6. У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.

7. Об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється шляхом передачі інших активів або прийняття на себе зобов’язання, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату обміну) активів або зобов’язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеної на суму витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

8. Придбані покупцем ідентифіковані активи, зобов’язання і непередбачені зобов’язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю, крім необоротних активів, утримуваних для продажу, які оцінюються за чистою вартістю реалізації. Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань визначається у порядку, наведеному в додатку до цього Положення (стандарту). Коригування справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань, якщо це передбачено угодою про об’єднання, здійснюється протягом 12 місяців з дати придбання за умови, що сума коригування може бути достовірно визначена. { Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

9. Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань, а вартість окремих інвестицій поетапно порівнюється з часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов’язань, які придбані на кожному етапі. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

10. Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак можливого зменшення його корисності в порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 35/10315. { Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

11. Покупець визнає лише ті придбані ідентифіковані активи, зобов’язання і непередбачені зобов’язання, які були на дату придбання та якщо їх справедливу вартість можна достовірно оцінити. { Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

12. Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат.

13. Якщо на дату придбання або на дату обміну вартість частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання перевищує сукупність витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, то сума перевищення визнається доходом. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 15 від 28.01.2000, N 989 від 10.12.2002, в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 ід 31.05.2008}

{ Назву заголовка розділу «Облік злиття підприємств» виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

14. Вартість частки чистих активів дочірнього підприємства, що належить меншості, відображається материнським підприємством за їх справедливою вартістю. { Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008}

15. Відображена в бухгалтерському обліку на дату набрання чинності Змінами до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2008 N 756:

15.1. Вартість негативного гудвілу списується з одночасним коригуванням нерозподіленого прибутку.

15.2. Сума накопиченої амортизації гудвілу списується зі зменшенням його первісної вартості.

{ Пункт 15 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

16. По гудвілу амортизація не нараховується. { Пункт 16 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

17. Після об’єднання підприємств складається фінансова звітність кожним підприємством (індивідуальна) та материнським — за групу підприємств (консолідована). { Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

Розкриття інформації про об’єднання підприємств

18. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, покупцем вказуються: { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

18.1. Назва та загальна характеристика підприємств, що об’єдналися.

18.2. Дата об’єднання.

18.3 Інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об’єднаних підприємств та/або видів їх господарської діяльності. { Підпункт 18.3 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

19. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакета акцій), наводиться інформація про:

19.1. Відсоток придбаних акцій з правом голосу.

19.2. Вартість об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності і опис активів або зобов’язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати. У разі, коли емісія акцій відбувається на частину вартості об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, наводиться інформація про:

 • кількість випущених та фактично розміщених акцій (інших інструментів власного капіталу);
 • справедливу вартість таких акцій (інших інструментів власного капіталу) та обґрунтування її визначення.

{ Підпункт 19.2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

19.3. Характер і сума забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання.

20. У примітках до фінансової звітності також зазначається інформація про зміни балансової вартості гудвілу з наведенням даних про балансову вартість гудвілу на початок і кінець року та розкриттям інформації про:

20.1. Накопичену суму втрат від зменшення корисності на початок і кінець періоду.

20.2. Визнаний за звітний рік гудвіл, за винятком гудвілу, що увійшов до групи вибуття, яка на дату придбання відповідала критеріям утримуваних для продажу активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375.

20.3. Гудвіл, уключений до групи вибуття, яку класифікують як утримувану для продажу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 10.12.2002, в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

21. У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про групи активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань придбаного підприємства та/або компонента підприємства, визнані на дату придбання, а також їх балансову вартість на дату балансу, що передує даті придбання. { Пункт 21 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 }

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19

Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань

Об’єкти визначення справедливої вартості Визначення справедливої вартості
1. Цінні папери Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності такої оцінки — експертна оцінка
2. Дебіторська заборгованість Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання дебіторської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою сумою несуттєва (менше 5% номінальної суми)
3. Запаси 3.1. Готова продук- ція і товари Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів
3.2. Незавершене виробництво Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на завершення, реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку аналогічної готової продукції
3.3. Матеріали Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання)
4. Основні засоби 4.1. Земля та будівлі Ринкова вартість
4.2. Машини та устаткування Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість — відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки
4.3. Інші основні засоби Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки
5. Нематеріальні активи Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості — оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації
6. Чисті активи або зобов’язання за пенсійними програмами з передбаченими виплатами Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за вирахуванням справедливої вартості будь-яких активів пенсійної програми
7. Податкові активи та зобов’язання Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виникають унаслідок об’єднання підприємств
8. Поточні та довгострокові зобов’язання Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при погашенні заборгованості, визначеної за відповідними поточними відсотковими ставками. Дисконтування не здійснюється для короткострокових зобов’язань, якщо різниця між номінальною сумою зобов’язання та дисконтованою сумою є несуттєвою (менше 5% номінальної вартості)
9. Обтяжливі контракти та інші непередбачені зобов’язання Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при погашенні зобов’язання, визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 989 від 10.12.2002, N 756 від 31.05.2008 }

>Об утверждении Положения (стандарта) бухгалтерского учета

Активы, которые относятся к финансовым вложениям

Согласно ПБУ 19/02 к финансовым вложениям организации относятся:

государственные и муниципальные ценные бумаги;

ценные бумаги других организаций (в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации, векселя);

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);

предоставленные другим организациям займы;

депозитные вклады в кредитных организациях;

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;

вклады организации — товарища по договору простого товарищества;

другие подобные активы.

Указанное Положение практически полностью повторяет требования, изложенные в Приказе Минфина России от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово — хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению», к счету 58 «Финансовые вложения». Однако нужно отметить, что в соответствии с указанным приказом для учета депозитных счетов в кредитных организациях предназначен счет 55 «Специальные счета в банках».

Не относятся к финансовым вложениям:

собственные акции, выкупленные у акционеров с целью перепродажи или аннулирования;

векселя, полученные в счет оплаты товаров (работ, услуг), если плательщиком по ним является сам покупатель;

драгоценные металлы и ювелирные изделия;

вложения в основные средства, материально — производственные запасы;

нематериальные активы.

Синтетический и аналитический учет

В ПБУ 19/02 было устранено противоречие между Инструкцией по применению Плана счетов и действующим ранее порядком отражения операций с ценными бумагами, установленным Приказом N 2. Произведенные расходы по приобретению ценных бумаг уже не надо учитывать на счете 08 «Капитальные вложения», а можно сразу отражать на счете 58 «Финансовые вложения». Например, приобретение организацией ценных бумаг других организаций за плату может быть отражено записью по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета».

К формированию сведений в аналитическом учете ПБУ 19/02 предъявляет определенные требования. Согласно им учет финансовых вложений должен вестись таким образом, чтобы присутствовала полная и достоверная информация по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям — заемщикам и т.п.). Причем единицу бухгалтерского учета организация выбирает самостоятельно.

По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам других организаций в аналитическом учете обязательно должна быть сформирована информация о наименовании эмитента и названии ценной бумаги, номере, серии и т.д., номинальной цене, цене покупки, расходах, связанных с приобретением ценных бумаг, общем количестве, дате покупки, дате продажи или иного выбытия, месте хранения.

При хранении бланков (сертификатов) ценных бумаг в депозитарии они продолжают числиться в бухгалтерском учете у организации — владельца с указанием в аналитическом учете реквизитов депозитария, которому они переданы на хранение. Начисление расходов по оплате услуг депозитариев отражается записью:

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» (в составе прочих операционных расходов), Кредит 76, субсчет «Расчеты с депозитарием».

Организация по собственному усмотрению может формировать в аналитическом учете дополнительную информацию о финансовых вложениях организации. Этой возможностью могут воспользоваться организации, которые не относятся к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. С целью формирования в бухгалтерском учете информации, которая может быть использована для расчета налога на прибыль, в аналитическом учете необходимо разделять ценные бумаги на обращающиеся и не обращающиеся на рынке ценных бумаг. Тогда при расчете налоговой базы из бухгалтерского учета может быть получена информация о выручке от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, и выручке от реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке, что соответствует требованиям ст.315 НК РФ.

Первоначальная стоимость

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, складывается из фактических затрат на их приобретение, за исключением возмещаемых налогов.

Согласно п.9 ПБУ 19/02 фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;

суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты коммерческой организации (в составе операционных расходов) или увеличение расходов некоммерческой организации того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.

При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств нужно учитывать особенности отражения процентов по заемным средствам в бухгалтерском и налоговом учете. Затраты по полученным кредитам и займам учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, и Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденным Приказом Минфина России от 02.08.2001 N 60н.

В ПБУ 15/01 прямо не указано, что проценты за кредит, взятый на приобретение ценных бумаг до момента перехода права собственности, должны включаться в их первоначальную стоимость. Однако, как следует из п.15 ПБУ 15/01, расходы по обслуживанию займов и кредитов, полученных для осуществления предварительной оплаты материально — производственных запасов, других ценностей, относятся организацией — заемщиком на увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и задатков. При поступлении в организацию заемщика материально — производственных запасов и иных ценностей дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов и кредитов, отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке — с отнесением указанных затрат на операционные расходы организации — заемщика.

Таким образом, если предприятие взяло кредит на приобретение ценных бумаг и начислило проценты по заемным средствам до момента перехода права собственности на ценные бумаги, то проценты в бухгалтерском учете должны быть включены в первоначальную стоимость финансовых вложений. Вместе с тем для целей налогового учета все проценты по заемным средствам включаются в состав внереализационных расходов. В связи с этим для устранения различий между бухгалтерским и налоговым учетом нужно избегать заключения кредитных договоров, по которым предусматривается начисление процентов до того, как перейдет право собственности на приобретенные ценные бумаги.

В случае несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, указанной в договоре, ПБУ 19/02 предоставляет возможность признавать такие затраты в составе операционных расходов в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Отметим, что на суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу, это не распространяется. При этом критерий существенности в ПБУ 19/02 не установлен, что дает возможность бухгалтеру самостоятельно определить его размер и состав расходов, которые могут быть списаны единовременно. Предельная величина расходов и, если нужно, состав таких расходов должны быть зафиксированы в приказе по учетной политике.

Что касается оценки финансовых вложений, осуществленных в качестве вклада в уставный капитал или полученных безвозмездно, то она совпадает с оценкой, которая используется в бухгалтерском учете для товарно — материальных ценностей или основных средств (п.п.12, 13 ПБУ 19/02), т.е. первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал, равна их денежной оценке, согласованной учредителями. Первоначальная стоимость актива, внесенная в счет вклада по договору простого товарищества, равна денежной оценке, согласованной товарищами.

Первоначальная стоимость безвозмездно полученных финансовых вложений равна их текущей рыночной стоимости на дату принятия вложений к бухгалтерскому учету (рыночная цена рассчитывается в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг). Если организаторами торговли в соответствии с установленным порядком не рассчитывается рыночная стоимость каких-либо ценных бумаг, их первоначальная стоимость равна сумме денежных средств, которая может быть получена на дату принятия к бухгалтерскому учету бумаги в результате ее продажи.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, переданных по договору мены и другим договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, равна стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. Если стоимость передаваемого актива установить невозможно, первоначальная стоимость должна быть определена исходя из оценки, применяемой в аналогичных договорах. Первоначальная стоимость ценных бумаг, находящихся в использовании или распоряжении организации, определяется из денежной оценки, указанной в договоре.

Если стоимость финансовых вложений в соответствии с договором, по которому они были приобретены, установлена в иностранной валюте, к бухгалтерскому учету они принимаются в рублевой оценке. Она определяется путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка России, установленному на дату принятия актива к учету.

Изменение первоначальной стоимости

Первоначальная стоимость, по которой финансовые вложения приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться. В ПБУ 19/02 выделены два направления изменения стоимости: по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и по финансовым вложениям, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

К первой группе относятся котируемые ценные бумаги, паи (если учредитель паевого фонда регулярно публикует их цену) и т.п. Согласно п.20 ПБУ 19/02 финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку организация может производить ежемесячно или ежеквартально. Промежуточная переоценка (ежемесячная или квартальная) не вменяется в обязанность предприятию и может производиться при необходимости по решению руководителя. Таким образом, обязательной является только годовая переоценка при составлении годового баланса.

Надо отметить, правила налогового законодательства не требуют проведения переоценки финансовых вложений. Вместе с тем в соответствии с п.24 ст.251 к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы, относятся доходы в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости. Учитывая сказанное и то, что любая переоценка может только запутать главного бухгалтера, и то, что при проведении корректировок необходимо вести дополнительные налоговые регистры, переоценку ценных бумаг целесообразно производить один раз в год при составлении годового баланса.

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты у коммерческой организации (на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в составе операционных доходов и расходов) и на увеличение доходов и расходов у некоммерческой организации. Нужно отметить, что, в отличие от действовавшего ранее порядка, корректировка стоимости производится как при превышении стоимости актива над его рыночной стоимостью, так и при снижении стоимости.

Те финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражаются по первоначальной стоимости. По таким активам разрешается производить равномерное списание по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода разницы между их первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения. У коммерческих организаций списание производится в состав операционных доходов и расходов (счет 91 «Прочие доходы и расходы»), у некоммерческих организаций такое списание производится за счет соответствующих расходов.

Помимо изменения первоначальной стоимости финансовых вложений, которая отражается в бухгалтерском учете, организациям разрешается производить оценку долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости. Записи в бухгалтерском учете не производятся.

Обесценение финансовых вложений

Обесценение финансовых вложений имеет место только в отношении тех из них, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость. При этом под обесценением понимается устойчивое существенное снижение стоимости финансового вложения. Под существенным снижением стоимости подразумевается такая стоимость актива, которая не превышает величину экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от этого финансового вложения в обычных условиях.

В соответствии с п.38 ПБУ 19/02 при возникновении ситуаций, когда может произойти обесценение финансовых вложений (например, появление у эмитента ценных бумаг признаков банкротства, совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене, значительно меньшей учетной и т.п.), организация должна проверить факт наличия устойчивого снижения таких активов. Для этого должна быть посчитана расчетная стоимость финансового вложения. Она определяется как разница между стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой, на которую уменьшилась стоимость актива.

Устойчивое снижение стоимости финансового вложения может быть признано при одновременном выполнении следующих условий:

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости;

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась, причем расчетная стоимость всегда была ниже учетной;

на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости финансового вложения.

Если устойчивое снижение стоимости будет подтверждено, организация должна образовать резерв под обесценение. Ранее порядок создания резерва был предусмотрен п.45 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, и Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденными Приказом Минфина России от 28.06.2000 N 60н. Однако резерв создавался под обесценение вложений в акции, которые котируются на фондовой бирже. Теперь же резерв создается под «некотируемые» ценные бумаги.

Размер резерва равен разнице между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансового вложения. Резерв образуется за счет финансовых результатов у коммерческой организации (в составе операционных расходов) и за счет увеличения расходов — у некоммерческой организации.

В бухгалтерском учете коммерческой организации резерв под обесценение вложений в ценные бумаги отражается:

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», Кредит 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги».

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации резерв под уменьшение стоимости ценных бумаг не уменьшает облагаемую базу по налогу на прибыль. Исключением из указанного порядка является резерв, создаваемый в соответствии со ст.300 НК РФ профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые осуществляют дилерскую деятельность. Профессиональные участники рынка ценных бумаг признаются осуществляющими дилерскую деятельность, если такой вид деятельности предусмотрен соответствующей лицензией, выданной участнику рынка ценных бумаг в установленном порядке.

При превышении рыночной стоимости ценных бумаг, по которым ранее был создан резерв, в бухгалтерском учете делается следующая запись:

Дебет 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги», Кредит 91 «Прочие доходы и расходы».

В случае когда выяснится, что стоимость финансового вложения больше не подвергается устойчивому существенному снижению, а также когда актив выбывает, сумма ранее созданного резерва относится на финансовые результаты (у коммерческой организации) или на уменьшение расходов (у некоммерческой организации).

Выбытие финансовых вложений

Финансовый актив считается выбывшим, если одновременно прекращают действовать условия их принятия к учету, т.е. согласно документам организации не принадлежат права на финансовые вложения, риски, связанные с финансовыми вложениями, организация также не несет, в будущем финансовые вложения не принесут предприятию доход. Факт выбытия имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи финансового актива и т.д.

Стоимость выбывающего актива определяется исходя из вида финансового вложения.

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Стоимость вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций), депозитных вкладов, дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, определяется как первоначальная стоимость каждого выбывающего актива.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, стоимость определяется одним из способов, который выбран в учетной политике:

по первоначальной стоимости каждой единицы;

по средней первоначальной стоимости;

способ ФИФО (по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений).

Вместе с тем для целей налогового учета при реализации ценных бумаг расходом признается цена приобретения реализованных ценных бумаг, рассчитанная с учетом установленного налогоплательщиком метода учета ценных бумаг — ФИФО, ЛИФО, по стоимости единицы (ст.329 НК РФ). Таким образом, в отличие от бухгалтерского в налоговом учете возможно применение метода ЛИФО (оценки актива при выбытии по первоначальной стоимости последних по времени приобретения финансовых вложений). Поэтому для устранения различий между бухгалтерским и налоговым учетом необходимо избегать применения метода ЛИФО для оценки ценных бумаг в налоговом учете.

Отражение информации о финансовых вложениях в отчетности

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны отражаться в зависимости от срока обращения (погашения) либо в составе краткосрочных финансовых вложений, либо в составе долгосрочных финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом требования существенности, как минимум, следующая информация:

о способах оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам);

о последствиях изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии;

стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется;

разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость;

по долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, — разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с ПБУ 19/02;

стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом;

стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи);

данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного операционным доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году;

по долговым ценным бумагам и предоставленным займам — данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования (раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках).

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения (абз.4 п.4 Приказа Минфина России от 28.06.2000 N 60н). В общем случае в бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%. Однако организация может принять решение о применении для целей отражения в бухгалтерской отчетности существенной информации критерия, отличного от вышеназванного.

М.Киселев

К. э. н.

Финвложения на предприятии – что это такое?

Финвложения – это деньги или имущество, вложенные в другое юридическое или физлицо (лица) с намерением получить от этих средств доходы, начисляемые в виде процентов, дивидендов или разницы в стоимости. К ним относят депозиты, займы выданные, вклады в уставный (складочный) капитал, в покупку ценных бумаг (ЦБ) и дебиторских долгов. По срокам, в течение которых происходит их погашение, финвложения делятся на долгосрочные (больше года) и краткосрочные (меньше года).

Учет финансовых вложений, как и любого другого имущества предприятия, подчинен основным правилам бухучета, содержащимся в законе «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и приказе МФ РФ от 29.07.1998 № 34н (ПБУ о бухучете и бухотчетности). Но для них существует и собственное ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (приказ МФ РФ от 10.12.2002 № 126н). В этом ПБУ учет финансовых вложений описан более подробно с раскрытием особенностей каждого вида.

Для бухгалтерского учета финансовых вложений используют счет 58, распределяя по его субсчетам финвложения разного вида и организуя аналитику учета финансовых вложений так, чтобы она позволяла однозначно идентифицировать каждую их единицу.

В бухотчетности финвложения попадают в актив бухбаланса, разделяясь в нем на долгосрочные (внеоборотные активы) и краткосрочные (оборотные активы). Стоимость, по которой они отражаются в отчетности, зависит от особенностей оценки каждого вида финвложений и наличия резервов под обесценение, уменьшающих их стоимость в балансе.

О роли финвложений в расчете коэффициентов ликвидности читайте в статье «Расчет коэффициента ликвидности (формула по балансу)».

Учет финансовых вложений в УК или простое товарищество

К учету финансовые вложения, являющиеся первичным вкладом в УК (простое товарищество), принимают по согласованной между учредителями (товарищами) стоимости. Вклад в УК может быть осуществлен деньгами, имуществом или имущественными правами.

При первичном вкладе в момент регистрации учрежденного юрлица у учредителя в учете финансовых вложений начисляется долг по его вкладу (Дт 58 Кт 76), который гасится в зависимости от содержащегося в договоре учредителей способа:

 • Перечислением денег: Дт 76 Кт 50 (51).
 • Внесением имущества (для амортизируемого – по его остаточной стоимости, если у вносителя оно амортизировалось): Дт 76 Кт 01 (04, 10, 11, 21, 41, 58). Одновременно восстанавливается НДС по нему (Дт 76 Кт 68), и вся оценка доводится до определенной учредителями (Дт 76 Кт 91 или Дт 91 Кт 76).

Впоследствии этот вклад в соответствии с требованиями законодательства или по решению участников может быть увеличен или уменьшен. В учете финансовых вложений в согласовании с конкретной ситуацией это выразится так:

 • Дт 50 (51) Кт 58 при возвращении вклада деньгами.
 • Дт 01 (04, 10, 11, 21, 41, 58) Кт 58 при возвращении вклада имуществом.
 • Дт 91 Кт 58, если возвращения денег или имущества не происходит.
 • Дт 58 Кт 50 (51) при доплате до нужной величины вклада.
 • Дт 58 Кт 76 и Дт 76 Кт 01 (04, 10, 11, 21, 41, 58) с доначислением НДС (Дт 76 Кт 68) и корректировкой до нужной оценки (Дт 76 Кт 91 или Дт 91 Кт 76), если довнесение осуществляется имуществом.
 • Дт 58 Кт 91, если увеличение происходит за счет прибыли учрежденного юрлица.

О том, как увеличивают УК за счет прибыли, подробнее читайте в материале «Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли».

Вклад в УК может быть куплен. В учете финансовых вложений это отразится как величина всех расходов на его покупку: Дт 58 Кт 60 (76). До номинала такой вклад у покупателя не корректируют.

Продажа вклада в УК в учете финансовых вложений отобразится записями: Дт 76 Кт 91 и Дт 91 Кт 58. Выбывающий вклад оценивают по его учетной стоимости.

Доходом от таких финвложений служат периодически выплачиваемые дивиденды (Дт 76 Кт 91). При наличии вероятности, что поступления дивидендов прекратятся, можно создавать резерв под уменьшение стоимости вклада в УК, относя его на финрезультат: Дт 91 Кт 59.

Учет выданных займов, депозитов и купленного дебиторского долга

В учете финансовых вложений займы, депозиты и купленный дебиторский долг отобразятся величинами реально вложенных в это сумм в таких записях:

 • Дт 58 Кт 50 (51, 52) – выдача займа.
 • Дт 58 (55) Кт 50 (51, 52) – депозитный вклад. Использование для учета такого вклада счета 58 или 55 должно быть оговорено в учетной политике.
 • Дт 58 Кт 76 – приобретение долга.

Отличительными чертами учета финансовых вложений в форме займов и депозитов являются:

 • Регулярное начисление по ним процентного дохода, выражаемого записью: Дт 76 Кт 91.
 • Отдельный учет (на счетах финрезультата) расходов, связанных с их обслуживанием: Дт 91 Кт 51 (76).

Если возникает угроза банкротства плательщика процентов, то можно создавать резерв под уменьшение величины займа или депозита: Дт 91 Кт 59.

Таким образом, величины имеющихся в учете финансовых вложений по депозитам и займам на протяжении всего времени их существования соответствуют реально выданным суммам. Закрытие их происходит на момент возврата: Дт 50 (51, 52) Кт 58.

Финрезультат от вложений в покупку дебиторского долга становится понятным после получения его от должника (возможен взаимозачет долгов) или дальнейшей продажи: Дт 76 Кт 91 и Дт 91 Кт 58.

Учет финансовых вложений в виде ценных бумаг

Сложность учета финансовых вложений, сделанных в ЦБ, зависит от того, обращаются они на их рынке или нет:

 • В обеих ситуациях финансовые вложения к учету принимают по общей величине вложений в их покупку: Дт 58 Кт 60 (76). При этом ЦБ, обращающиеся на рынке, нужно в бухучете переоценивать ежемесячно или ежеквартально с целью доведения их учетной оценки до актуальной цены рынка (Дт 58 Кт 91 или Дт 91 Кт 58). Не переоценивать числящиеся в учете финансовые вложения, обращающиеся на рынке, могут СМП, установившие такой порядок в своей учетной политике.
 • Расходы, возникшие в связи с покупкой ЦБ, при их мизерности в сравнении с договорной ценой приобретения можно не присоединять к формируемой цене финансовых вложений в учете, а включать в финрезультат по мере их возникновения: Дт 91 Кт 60 (76). Аналогично можно по долговым бумагам, не обращающимся на рынке, разницу, имеющую место между стоимостью покупки и номиналом, на протяжении срока их обращения относить на финрезультат: Дт 58 Кт 91 и Дт 91 Кт 58.
 • Если по ЦБ наблюдается систематическое уменьшение их цен (что чаще обнаруживается по обращающимся бумагам), то можно создать резерв, учитывающий величину обесценения (Дт 91 Кт 59), которая будет равна разнице между расчетной и учетной стоимостью.
 • При выбытии (погашение, продажа, внесение в УК, дарение) ЦБ, не обращающихся на рынке, списание их из учета финансовых вложений делают по одной стоимости их трех возможных: каждой единицы, средней или ФИФО. Способ определения устанавливают в учетной политике. Выбывающие из учета финансовых вложений ЦБ, обращающиеся на рынке, списывают по их последней рыночной цене. В аналогичной оценке (по последней цене рынка) в учете финансовых вложений показывают обращающиеся ЦБ, по которым прекращено установление их рыночной цены. Менять способ оценки в течение года нельзя. Выбытие отобразится записью: Дт 76 Кт 91 и Дт 91 Кт 58.

Финансовые вложения: налогообложение и бухгалтерский учет

Финансовые вложения: налогообложение и бухгалтерский учет

И.Н. Соколова,
начальник методического отдела ЗАО «BKR-Интерком-Аудит»
Т.И. Селюжицкая,
консультант-методолог консультационного отдела ЗАО «BKR-Интерком-Аудит»

1. Общие положения

Понятие «финансовые вложения» определено для целей бухгалтерского учета в п. 43 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н: финансовые вложения — это инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы, а также предоставленные другим организациям займы.
Порядок ведения бухгалтерского учета финансовых вложений регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.
Согласно п. 3 ПБУ 19/02 к финансовым вложениям организации относятся:
— государственные и муниципальные ценные бумаги;
— ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги с установленной датой и стоимостью погашения (облигации, векселя);
— предоставленные другим организациям займы;
— вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
— депозитные вклады в кредитных организациях;
— дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
В составе финансовых вложений учитываются также вклады организации-товарища по договору простого товарищества.
К финансовым вложениям не относятся:
— собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования;
— векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
— вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода;
— драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности.
Организация самостоятельно выбирает единицу бухгалтерского учета финансовых вложений. По государственным ценным бумагам и ценным бумагам других организаций в аналитическом учете должны приводиться, как минимум, следующие сведения:
— наименование эмитента и название ценной бумаги;
— номер, серия документа;
— номинальная цена, цена покупки;
— расходы, связанные с приобретением ценных бумаг;
— общее количество ценных бумаг;
— дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения ценных бумаг.
С учетом того что в бухгалтерской отчетности долгосрочные и краткосрочные вложения отражаются по разным срокам актива баланса, читателям журнала целесообразно определять характер инвестиций (краткосрочные или долгосрочные). Долгосрочными считаются финансовые вложения со сроком погашения (обращения) более 12 месяцев.
В бухгалтерском балансе долгосрочные финансовые вложения показываются по строке 140, краткосрочные финансовые вложения — по строке 250.
Финансовые вложения отражаются на счете 58 «Финансовые вложения», к которому могут быть открыты следующие субсчета:
58-1 «Паи и акции»;
58-2 «Долговые ценные бумаги»;
58-3 «Предоставленные займы»;
58-4 «Вклады по договору простого товарищества».
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, в том числе:
— суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
— суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением вышеуказанных активов;
— вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которые приобретены активы в качестве финансовых вложений;
— иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
Перечень фактических затрат является открытым и предусматривает возможность включения иных затрат, непосредственно связанных с приобретением активов в качестве финансовых вложений. Исключение составляют общехозяйственные расходы и иные аналогичные расходы, которые непосредственно не связаны с приобретением таких активов.
Если оплата за активы в качестве финансовых вложений производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), то до принятия активов к бухгалтерскому учету фактические затраты могут уменьшаться или увеличиваться с учетом суммовых разниц.
Рассмотрим бухгалтерский и налоговый учет финансовых вложений на примере ценных бумаг.

2. Вложения организаций в государственные и муниципальные ценные бумаги и ценные бумаги других организаций

2.1. Общие положения

Порядок выпуска и обращения государственных ценных бумаг регулируется Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», а также другими нормативными актами, устанавливающими условия обращения соответствующего выпуска облигаций.
Государственные и муниципальные ценные бумаги могут выпускаться в виде облигаций или иных ценных бумаг, относящихся к эмиссионным ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», удостоверяющих право их владельца на получение от эмитента денежных средств или иного имущества, в зависимости от условий эмиссии ценных бумаг, установленных процентов от номинальной стоимости либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями вышеуказанной эмиссии.
Различаются следующие виды государственных ценных бумаг:
— государственные краткосрочные облигации (ГКО);
— облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
— облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ).
ПБУ 19/02 разрешает формировать первоначальную стоимость ценных бумаг исходя только из цены их приобретения. При этом все дополнительные затраты относятся в состав операционных расходов и отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» (91-2) (п. 11 ПБУ 19/02), если величина прочих затрат, связанных с приобретением информационных, консультационных, посреднических услуг, не существенна по сравнению со стоимостью приобретения ценных бумаг.
Использование такого способа формирования первоначальной стоимости ценных бумаг должно быть закреплено в учетной политике для целей бухгалтерского учета, при этом должен быть установлен также и порог существенности.
Например, организация может определить, что несущественной является величина дополнительных затрат в пределах 5 % от стоимости приобретенных ценных бумаг.
В приказе об учетной политике может быть установлен следующий порядок формирования первоначальной стоимости приобретаемых ценных бумаг:
«Первоначальная стоимость ценных бумаг, приобретаемых в качестве финансовых вложений, формируется исходя из суммы всех фактических затрат, связанных с их приобретением.
Если величина дополнительных затрат на приобретение ценных бумаг не превышает 5 % от их покупной стоимости, то эти затраты должны учитываться в составе операционных расходов в том периоде, в котором ценные бумаги приняты к бухгалтерскому учету».
Следует обратить внимание читателей журнала на то, что в соответствии с п. 2 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) для целей налогообложения прибыли все расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, учитываются в составе расходов только в момент реализации (выбытия) ценных бумаг.
Поэтому если в бухгалтерском учете дополнительные затраты будут списываться в состав операционных расходов в момент приобретения ценных бумаг, то это приведет к расхождению данных бухгалтерского и налогового учета. Следовательно, если организация будет учитывать в бухгалтерском учете дополнительные расходы в составе операционных расходов, то согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденному приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, у нее возникнут временные вычитаемые разницы.
При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств затраты по полученным кредитам и займам учитываются в соответствии с п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, и п. 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденного приказом Минфина России от 02.08.2001 N 60н.
В целях применения ПБУ 15/01 финансовые вложения в ценные бумаги не являются инвестиционным активом или материально-производственными запасами, поскольку они не удовлетворяют условиям п. 12, 13, 15 ПБУ 15/01.
Затраты организации в виде процентов за пользование кредитом являются операционными расходами и признаются в целях бухгалтерского учета ежемесячно.
Приобретение ценных бумаг за плату оформляется следующими проводками:

Корреспонденция счетов

FILED UNDER : Бухгалтерия

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*